Politiska ideologier

Regler och uppsättningar av värderingar är viktiga för en organisation, frågan är om en organisation ens kan ses som en sådan utan regler och uppsättningar av värderingar eftersom det annars skulle uppstå kaos kring vad organisationen egentligen står för. Samma sak gäller inom politiken, och dessa kallas för politiska ideologier.

En politisk ideologi är en uppsättning idéer om hur ett samhälle ska skötas, styras och organiseras samt hur utformningen av dess institutioner ska se ut. Ofta skiljer sig ideologier sinsemellan i grund och botten mellan hur man tycker att resurser ska fördelas. Ideologier har i regel också en specifik uppfattning om människan, en så kallad människosyn där man har idéer kring vad en människa är, hur den fungerar och vad den behöver, och utifrån de idéerna formas tankar kring hur samhället ska se ut. Termen “ideologi” komer från en fransk filosof vid namn Antoine Louis Claude Destutt de Tracy och myntades i början av 1800-talet.

Tre klassiska ideologier

I grund och botten finns det tre klassiska ideologier vilka är socialism, liberalism och konservatism vilka formades mellan 1600- och 1800-talet. Socialism brukar man säga ligger till vänster, liberalism i mitten och konservatism till höger. Inom socialismen ligger fokus på sådant som jämlikhet, lika fördelning av samhällets resurser och internationalism. Inom liberalismen håller man individens frihet högt och inom konservatismen är man mån om traditioner och vill inte att samhället ska förändras i allt för snabb takt.

I praktiken representerar de flesta partier i dagens läge en slags blandning mellan dessa klassiska ideologier där man till exempel kan vara socialliberal, socialkonservativ eller liberalkonservativ. I västvärlden har socialliberalismen under lång tid varit rådande men många menar att trenden går emot ett mer socialkonservativt samhälle. Det finns även andra ideologier som växt fram på senare år, exempel på sådana är feministiska ideologier där man fokuserar på jämlikhet mellan könen, gröna ideologier där man fokuserar på sådant som klimatfrågor och miljö.

Extrema ideologier

Det finns även extrema ideologier som ofta brukar utmynna i diktatur. Moderna exempel på sådana är nationalsocialism (nazism) och kommunism, där nazism brukar ses som extremt höger och kommunism brukar ses som extremt vänster. Båda dessa ideologier bär ansvar för miljontals människors död och brukar i regel motverkas i dagens samhälle eftersom man historiskt har sett vad de kan leda till.